кракен зеркалокракен зеркало blacksprut blacksprut
Współpraca międzynarodowa

Panorama Kultur – wobec wojny na Ukrainie

Współpraca z organizacjami z Ukrainy to od wielu lat ważna część działalności Stowarzyszenia Panorama Kultur. Zazwyczaj wspólnie z naszymi przyjaciółmi z Ukrainy zajmowaliśmy się działaniami kulturalnymi – muzyką tradycyjną, filmami dokumentalnymi, historią mówioną, turystyką kulturową.

Wojna wywołana agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy spowodowała, że w ostatnich miesiącach musieliśmy zmienić profil tej współpracy.

Dzięki nieocenionej pomocy Agnieszki Pustoli z niemieckiej EVZ Stiftung udało nam się pozyskać ponad 100 tysięcy PLN na zakup i przekazanie środków medycznych i narzędzi komunikacyjnych dla naszych przyjaciół z broniącej się Ukrainy.
Środki medyczne (m.in. opatrunki pierwszej pomocy, stazy taktyczne, koce termiczne, środki przeciwbólowe, antybiotyki, leki neurologiczne, itp.) przekazaliśmy Ukraińcom za pośrednictwem skutecznej w dostarczaniu medycznej pomocy humanitarnej Fundacji Rozwoju Europy Środkowo-Wschodniej, która dociera z pomocą m.in. do Charkowa, Sum, Ochtyrki i Krzywego Rogu, a także Bychawskiego Centrum Kultury, wspierającego zaopatrzeniem Szpital Regionalny we Lwowie. 

Z kolei w dziedzinie telekomunikacyjnej we współpracy z naszymi długoletnimi przyjaciółmi z Centrum Inicjatyw Społecznych i Ekonomicznych z miasta Jaremcze oraz dzięki  operatywności Federica Szarfera z AEPJ, udało nam się kupić i sprowadzić z Hiszpanii na Ukrainę partię profesjonalnych radiotelefonów o łącznej wartości ponad 50 tys. PLN, które już od wielu tygodni służą celom obrony terytorialnej Ukrainy.

Udało się też sfinansować kilka drobnych interwencji bliższych celom statutowym stowarzyszenia, np. dzięki szybkiej zbiórce środków wśród sympatyków stowarzyszenia mogliśmy kupić farby i materiały plastyczne dla artystki Oksany Osikowej – uchodźczyni z Berdyczowa przebywającej pod Lublinem, sfinansować obiad dla grupy kilkudziesięciu dzieci i młodzieży z chóru Wołyńskie Słowiki z Łucka podczas ich pobytu w Lublinie, czy dofinansować materiały na warsztaty rękodzielnicze dla uchodźców z Ukrainy w Domu Słów w Lublinie.

W nadchodzących tygodniach zamierzamy kupić i dostarczyć partnerom z Ukrainy kolejną partię profesjonalnych radiotelefonów. Będą one wykorzystywane przez instytucje samorządowe oraz obronę terytorialną Ukrainy.
Koszt jednego egzemplarza to ok. 500 euro.

Jeśli możesz wesprzeć finansowo ten cel, zachęcamy do wpłat na konto:

Stowarzyszenie Panorama Kultur
nr konta bankowego: 62 1140 1094 0000 4652 0000 1007 
IBAN: PL62 1140 1094 0000 4652 0000 1007 
Swift: BREXPLPWXXX

Tytuł przelewu: Walkie-talkie for Ukraine

Z góry dziękujemy!


Cooperation with organizations from Ukraine for many years has been a crucial part of the Panorama of Cultures Association (Stowarzyszenia Panorama Kultur). Usually, together with our friends from Ukraine we were engaged in cultural activities such as: traditional music, documentaries, oral history and cultural tourism.
The war, caused by the aggression of the Russian Federation towards Ukraine, resulted in a necessity to change the cooperation profile.

Thanks to the invaluable help of Agnieszka Pustola from German EVZ (Remembrance, Responsibility and Future) Foundation, we managed to acquire over a EUR 20 thousand to buy and hand over medical supplies and communication tools to our friends from defending Ukraine. Medical supplies (among others, first aid bandages, tactical tourniquets, thermal blankets, painkillers, antibiotics, neurological drugs etc.) were handed over to Ukrainians through, effective in delivering humanitarian medical help, The Foundation for Development of Central and Eastern Europe (Lublin, Poland), which help reaches i.a. Kharkiv, Sumy, Okhtyrka and Kryvyi Rih, and also through the Cultural Center in Bychawa, supporting the Lviv Regional Clinical Hospital.

In turn, in a telecommunication area, in cooperation with our long-term friends from the Center for Social and Business Initiatives from town Yaremche, and also thanks to logistic help of Federico Szarfer from AEPJ (The European Association for the Preservation and Promotion of Jewish Culture and Heritage) we managed to buy and deliver from Spain to Ukraine a portion of professional radiotelephones with a total amount of over EUR 10 thousand and which for many weeks now have been used in territorial defense in Ukraine.

What is more, we managed to finance a few small interventions closer to the statutory purposes of the association, for example, thanks to the quick collection of funds among supporters of the association, we could buy paint and art materials for Oksana Osikova – an artist and refugee from Berdychiv, staying near Lublin, finance dinner for a group of children and adolescents from Volynski Soloveyky (Volhynian nightingales) choir from Lutsk during their visit in Lublin, or finance materials for handicraft workshops for refugees from Ukraine in the House of Words (Dom Słów) in Lublin.

In the coming weeks we intend to buy and deliver another part of the necessary professional radiotelephones to our partners from Ukraine. They are going to be used by local authorities and territorial defense in Ukraine.

One radiotelephone costs about 500 euro.
If you can support financially this purpose, we encourage you to make a contribution to the account:

Stowarzyszenie Panorama Kultur
IBAN: PL62 1140 1094 0000 4652 0000 1007
Swift: BREXPLPWXXX

Transfer title: Walkie-talkie for Ukraine

Thank you in advance!


Співпраця з організаціями з України вже багато років є важливою частиною діяльності Асоціації «Панорама Культур». Зазвичай разом з друзями з України ми займалися культурною діяльністю – традиційною музикою, документальними фільмами, усною історією, культурним туризмом.
Війна, спричинена агресією Російської Федерації щодо України, означала, що за останні місяці довелося змінити профіль цієї співпраці.

Завдяки неоціненній допомозі Агнешки Пустоли з німецького фонду EVZ Stiftung (Фонд пам’яті, відповідальності та майбутнього) нам вдалося отримати понад 20 тис. євро на закупівлю та передачу медичних засобів та засобів зв’язку для наших друзів із України, яка обороняється.
Ми передали українцям медичні засоби (зокрема перев’язки, тактичні джгути, термоковдри, знеболюючі, антибіотики, неврологічні препарати тощо) через Фонд Розвитку Центральної та Східної Європи з Любліна, який ефективний у наданні медичної допомоги серед інших до Харкова, Сум, Очтирки та Кривого Рогу, а також Бихавського Культурного центру, забезпечуючи обласну лікарню у Львові.

З іншого боку, у сфері телекомунікацій, у співпраці з нашими друзями з Центру Cоціальних та Ділових Ініціативз міста Яремче, та оперативності Федеріко Шарфера з AEPJ (Європейски Маршрути Єврейської Cпадщини), ми змогли придбати та привезти з Іспанії в Україну партію професійних радіотелефонів загальною вартістю понад 10 тис. євро, які вже багато тижнів служать цілям територіальної оборони України.

Нам також вдалося профінансувати кілька невеликих заходів, наближених до статутних цілей асоціації, наприклад, завдяки швидкому збору коштів серед прихильників асоціації, ми змогли придбати фарби та художні матеріали для художниці Оксани Осікової – біженки з Бердичова перебуваючи під Любліном, профінансувати вечерю для групи з кількох десятків дітей та молоді з хору «Солов’ї» з Луцька під час їхнього перебування в Любліні, або дофінансувати матеріали для ремісничих майстерень для біженців з України в Будинку Cлова в Любліні.

У найближчі тижні ми маємо намір придбати та доставити нашим українським партнерам чергову партію професійних радіотелефонів. Їх використовуватимуть органи місцевого самоврядування та територіальної оборони України.
Вартість одного примірника близько 500 євро.
Якщо ви можете фінансово підтримати цю мету, ми рекомендуємо вам пожертвувати на рахунок:

Stowarzyszenie Panorama Kultur
IBAN: PL62 1140 1094 0000 4652 0000 1007
Swift: BREXPLPWXXX

Назва передачі: Рація для України

Дякуємо!

redaktor